INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym: „RODO”) stosowanego od 25 maja 2018 r. informujemy Państwa o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe (dalej jako „dane”), a także o przysługujących Państwu prawach związanych z ochroną danych.

 1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych.

Administratorem Państwa danych jest  Derwe Pol Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie (dalej zwana „Derwe Pol Sp. z o.o.”), z którą można się skontaktować:

 • pisemnie, kierując korespondencję pod adresem: Derwe Pol Sp. z o.o., Wschodnia 7, 63-100 Śrem,
 • telefonicznie, pod numerem: 666-338-909
 • e-mailowo, pod adresem: az@derwepol.pl
 1. Dlaczego, po co i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Państwa dane?

Realizacja umów, które z Państwem zawarliśmy oraz umów, które mogą zostać zawarte w przyszłości wiąże się z koniecznością przetwarzania Państwa danych osobowych przez pracowników naszej firmy oraz inne podmioty.

Bez wykorzystania Państwa danych osobowych zawarcie i wykonywanie umów nie jest możliwe. Aby zapewnić Państwu pełną kontrolę nad sposobem wykorzystania Państwa danych osobowych przekazujemy następujące informacje:

Przetwarzamy tylko takie dane, które Państwo sami przekazaliście i wykorzystujemy je jedynie na podstawie i w celu realizacji umów. Dane Państwa będą przechowywane tak długo jak długo będzie to konieczne do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umów, w tym tych określonych w przepisach prawa oraz do dochodzenia roszczeń. Następnie dane będą przechowywane w celach archiwalnych. Jedynymi podmiotami, którym dane mogą zostać przekazane w trakcie realizacji umów, są podmioty współuczestniczące w ich wykonywaniu. Podmiotami, o których mowa są: dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT, podmioty zapewniające obsługę prawną, operatorzy pocztowi, przewoźnicy świadczący usługi transportowe, podmioty świadczące usługi w zakresie obsługi księgowo-kadrowej, BHP, PFRON, instytucje finansowe – banki, organy uprawione do otrzymywania Państwa danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Podmioty powyższe uzyskują dostęp tylko do tych Państwa danych, których przetwarzanie przez nie jest konieczne w celu właściwego wykonania umowy. Jeśli jesteście Państwo podmiotem, z którym nie doszło do zawarcia umowy Derwe Pol Sp. z o.o. wówczas Państwa dane przechowywane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celach archiwalnych. Derwe Pol Sp. z o.o., gwarantuje każdej osobie, której dane przetwarza prawo dostępu do danych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia ich przetwarzania. Osoba taka może też skorzystać z prawa sprzeciwu, prawa do przeniesienia danych, które będą miały postać elektroniczną oraz prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 1. Czy Państwa dane zostaną przesłane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską)?

Państwa dane nie są przekazywane do odbiorców w krajach spoza Unii Europejskiej („państwa trzecie”).

 1. Jakie prawa przysługują Państwu, aby dane były odpowiednio chronione?

Mają Państwo prawo:

 • żądać dostępu do swoich danych, a także żądać ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzanie lub ich usunięcia,
 • wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych w zakresie, jakiego dotyczy ta zgoda, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • żądać przeniesienia dostarczonych Derwe Pol Sp. z o.o. danych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzanych na podstawie zgody. Przeniesienie polega na otrzymaniu od Derwe Pol Sp. z o.o. Państwa danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawie do przesłania ich innemu administratorowi danych, o ile jest to technicznie możliwe. Uprawnienie nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę Derwe Pol Sp. z o.o.,
 • wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Rzeczpospolitej. Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Państwo uznają, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO
 1. Ponadto mają Państwo prawo wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania danych:
 • z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, gdy Derwe Pol Sp. z o.o. przetwarza dane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 21 ust. 1 RODO),
 • w celach związanych z marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO).

Derwe Pol Sp. z o.o. realizując Państwa prawa może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości.

 1. Czy mają Państwo obowiązek dostarczyć dane?

W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy, podanie przez Państwo danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Jeśli Państwo nie dostarczą niezbędnych informacji, nie będzie możliwe zawarcie ani zrealizowanie umowy.

 1. Skąd pozyskujemy Państwa dane i jakie są ich kategorie?
 • Większość przetwarzanych przez Derwe Pol Sp. z o.o. danych pochodzi bezpośrednio od klientów lub kontrahentów,
 • Część danych może pochodzić m.in.: od osób reprezentujących Państwa na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,
 • Niektóre dane — dotyczy to danych przedsiębiorców — pozyskujemy również z innych źródeł publicznych, tj.: z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej czy podobnych źródeł zlokalizowanych w innych krajach oraz od podmiotów prywatnych specjalizujących się w zbieraniu i udostępnianiu informacji o przedsiębiorcach,
 • W przypadku danych osób reprezentujących przedsiębiorców lub też działających w inny sposób na ich rzecz, dane pozyskujemy zarówno z wyżej wymienionych źródeł, jak i od samych przedsiębiorców.

Mamy nadzieję, iż powyższy informacje są dla Państwa zrozumiałe. W razie jakichkolwiek wątpliwości, prosimy o kontakt z Administratorem Danych tj. z Derwe Pol Sp. z o.o. Dane kontaktowe zawarte są w punkcie 1.